1

کاربرد ایزوپروپیل میریستات چیست؟

News Discuss 
این دارو چگونه عمل می کند؟ این با من چه می کند. ایزوپروپیل میریستات برای درمان شپش سر استفاده می شود. کم آبی و کم آبی شپش را از بین می برد. این دارو پس از دو بار مصرف، شپش شما را از بین می برد. در همین ابتدا هم https://www.evernote.com/shard/s483/client/snv?noteGuid=5949ef10-6e08-83c9-e5fc-885eb16fa902¬eKey=a94068d763309ed53c2c47d2136b7675&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs483%2Fsh%2F5949ef10-6e08-83c9-e5fc-885eb16fa902%2Fa94068d763309ed53c2c47d2136b7675&title=%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2584%2B%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%2B%25

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story