1

استاندارد هاي فضاي موزه اساس تعریف برنامه فضایی را تشکیل می دهد. این نه تنها

News Discuss 
استاندارد هاي فضاي موزه اساس تعریف برنامه فضایی را تشکیل می دهد. این نه تنها ایجاد خود پارک چشم انداز ، بلکه ساختن یک ساختمان ورودی مرکزی با موزه طبیعت و امکانات اداری ، سه گلخانه ، یک رستوران ، مرکز ساختمانها ، که بسیار دقیق در توپوگرافی مد https://telegra.ph/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story