1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی مقيد آبنه مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر چركين شدن افزودنی شبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن تهوع می کنید http://edwin91t4c.jaiblogs.com/17904614/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story